Issued Student Transfer Certificates List

Search by Name/Admno/ TC NO :
Enter Part/Full student Name OR Full Admission Number OR FULL TC No.
S.no Student Name Parent Name Date Of Birth Adm.No Class Left TC No Date Scanned TC Remarks
23 RAGHURAJ SINGH AJAYRAJ SINGH 2246 11 619 11/09/2018
22 JAGDISH KUMAR MEGHWAL AIDAN 2324 10 617 15/02/2018
21 PRIYANKA CHOUHAN UDAI SINGH CHOUHAN 2099 11 616 20/18/2018
20 ARJUN DABI GAJURAM 2234 11 614 13/08/2018
19 BHAVNA PTEL CHENARAM 2281 10 613 08/08/2018
18 HEMANT PATEL JEEVARAM 2214 10 612 08/08/2018
16 VIKRAM CHOUHAN JAGDISH 2200 10 PASSED 610 07/08/2018
15 RAHUL GEHLOT MANGILAL GEHLOT 2188 10 609 27/07/2018
14 CHANDRIKA CHARAN SHESHKARAN 2424 9 608 24/07/2018
13 BHARAT BHANWARLAL 2221 10 606 24/07/2018
12 MAMTA MEENA BHERRAM MEENA 2236 10 605 24/07/2018
11 HARSH KUMAR PRASHANT KUMAR 2643 6 PASSED 534 21/05/2018
10 SUDHANSHU TANWAR SONARAM TANWAR 2426 8 533 21/05/2018
9 KAMAL CHARAN GOVIND RAM 2123 11 532 21/05/2018
8 KALURAM DANGI SH.ROOPARAM 2676 11 531 21/05/2018
7 PRADEEP CHETAN PRAKASH 2500 7 530 21/05/2018
6 NIYATI KANWAR PARVAT SINGH 25233 7 529 9/5/2018
5 TANISHA KANWAR PARVAT SINGH 2522 7 528 9/5/2018
4 RITIKA CHOUHAN SUMER SINGH 2501 7 527 9/5/2018
3 SAGAR CHOUHAN ROOP CHAND 2595 7 526 9/5/18
2 VINOD KUMAR RANA MEETHA LAL 2160 11 525 9/5/2018